BẢN TIN CẢNH BÁO CHÁY RỪNG NGÀY 17 - 09 - 2021

Thông tin cấp cảnh báo

bản đồ vùng trọng điểm

Bản đồ điểm cháy theo vệ tinh

Danh sách cảnh báo cháy cấp IV - V