BẢN TIN CẢNH BÁO CHÁY RỪNG KIỂM LÂM TOÀN QUỐC
NGÀY 29 - 11 - 2023

Thông tin cấp cảnh báo

bản đồ vùng trọng điểm

Bản đồ điểm cháy theo vệ tinh

Danh sách cảnh báo cháy cấp IV - V